noyes_m_03_view-of-hospital-tray

View of Hospital Tray by Madalena Noyes